A BKIK VI. Osztály Taxis Szakmai Kollégiumának véleménye,a
”Javaslat a fővárosi taxiszolgáltatás árrendszerének módosítására és a rögzített hatósági ár bevezetésére”
tervezetről

A BKIK VI. Osztályának Taxis Szakmai Kollégiuma, a Fővárosi Önkormányzat Kereskedelmi és Turisztikai Bizottságának Rusznák Imre Elnök által jegyzett Javaslat tervezetét a fővárosi taxiszolgáltatás árrendszerének módosítására és a rögzített hatósági ár bevezetésére, kézhez kapta.

Az abban foglaltak elemzésére a Kollégium független szakértőt kért fel, amelynek elkészültét követően az alábbiak szerint alakította ki álláspontját.

Üdvözöljük a rendelet alkotónak azon szándékát, hogy a Főváros területén – a Parlament felhatalmazása alapján - be kívánja vezetni a hatóságilag rögzített un. Fix árat!

Támogatjuk azt a törekvést, hogy az árrendszer módosításával az utazóközönség taxi szolgáltatás iránti bizalmának visszanyerését és a taxis vállalkozások jövedelmezőségének biztosítását kívánja elérni.

Ezzel egy időben azonban szükségesnek tartjuk ismételten és nyomatékosan hangsúlyozni – ahogyan ezt korábban és legutóbb a droszt rendelet bevezetése kapcsán is tettük -, hogy a taxis szakma problémáinak megoldása és ebből eredően pozitív megítélésének elengedhetetlen feltétele a teljeskörű szabályozás, melynek csupán egyik eleme a tarifa rendezése.

Ahogyan valamennyi korábbi anyagban, így most is szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Droszt – Létszám – Tarifa – Ellenőrzés, a taxis szakma működésének alapvető elemei. Ezeknek kizárólag egyidőben történő szabályozása hozhatja meg a kívánt eredményt.

A taxis-piac átfogó szabályozásának szükségességét hangsúlyozták a parlamenti pártok képviselői is, a „Fix tarifa törvény” tervezetének parlamenti vitájában.

Számunkra a fenti tény azt bizonyítja, hogy az átfogó rendezéshez elengedhetetlen politikai akarat megvan.

A „Fix tarifa rendelet tervezettel” kapcsolatban hiányoljuk, hogy a rendeletalkotó nem vizsgálta, vagy ha igen, akkor nem bocsátotta rendelkezésünkre a jelenleg alkalmazott, és a tervezetben szereplő fix tarifa közötti jelentős mértékű tarifa növekedés piacra gyakorolt hatását, az esetlegesen várható kereslet csökkenés és a létszám szabályozatlanságából adódó kínálatnövekedés szempontjából.

Ennek hiányában a taxis vállalkozók túlnyomó többségének szemszögéből nézve az eddigieknél jóval magasabb, fix tarifa az üzemeltetési ráfordítások biztos megtérülésének látszatát kelti. A fix tarifa azonban keresletet indukálni nem képes, sőt ha színvonala meghaladja az utazóközönség „tűrőképességét”, számottevő kereslet-csökkenéssel jár.

Így megfelelő bevételi garanciát nem hordoz magában, sőt a magas díjszínvonal emellett még újabb vállalkozók piacra lépését is ösztönzi, így a kínálat teljesen elszakadhat a fizetőképes kereslettől, amely a vállalkozók tönkremenetelével jár.

.A javasolt kéttarifás rendszer (telefonos megrendelés, illetőleg utcán való leintés vagy taxiállomáson történő megrendelés) a visszaélés lehetőségét teljességgel nem zárja ki. Kiiktatja viszont az egyedi igények, a műszaki és szolgáltatási színvonalbeli különbségek megfizettethetőségét, és ezért a szolgáltatási színvonal javulása ellen hat. A telefonos megrendelés esetén felszámítandó kiállási díj az utast, a taxigépkocsi utcán való leintésére, illetőleg taxiállomáson való igénybevételére készteti, így – fizetőképessége függvényében – a megszokott, bevált szolgáltató igénybevételének lehetőségéről való lemondásra, gyaloglásra, az eddigiekhez képest hosszabb várakozási (rátalálási) időre kényszerítené, mégpedig jóval magasabb kilométerdíj ellenében. Mindezek alapján a javaslat utas-barátnak nem tekinthető.

A javaslat mindezeket a hatásokat figyelmen kívül hagyja. A piaci mechanizmusokba egyetlen elem, az ár révén kíván mesterségesen beavatkozni, anélkül hogy annak következményeit felmérné.

Nem számol a drasztikus áremelés kereslet-korlátozó és kínálat-bővítő hatásával, az egyensúlyi helyzet időbeli alakulásával, ami a vállalkozók életben maradásának kulcskérdése. Adós marad a kereslet-kínálat egyensúlyát fix ár mellett megteremteni képes piacszabályozási eszközök (piacra lépés szigorítása, létszámkorlátozás) szükségszerű alkalmazásával.

Nem vizsgálja a díjrendszer átalakításának hatását az utazási szokások megváltozására és annak következményeit. Ha a kiállási díj bevezetésével jelentősen megnő az „utcai” forgalom, s ezt a frekventált helyeken a droszthálózat kapacitásban követni nem képes, úgy a forgalomban keringő taxisok lehetetlenítik el a város egyes részeinek életét.

Mindezek arra hívják fel a figyelmet, hogy a taxipiac szabályozása komplex feladat, számos befolyásoló tényező (piacra való bejutás feltételei, járműkövetelmények, droszthálózat, árak, ellenőrzési rendszer stb.) összehangolt kezelését követeli meg. Ezek közül egyetlen részelem kiemelése és a többi feltételtől elkülönült szabályozása rendkívüli veszélyeket rejt magában, elhibázott döntés esetén a piac teljes összeomlásával fenyeget. Ezt megelőzni csak mindenre kiterjedő, részletes hatásvizsgálatokkal és a piacszabályozó eszközök együttes alkalmazásával lehetséges.

Ez esetben sem kerülhető meg azonban az árképzés alapjának tisztázása, amellyel a javaslat ugyancsak adós maradt. Hektikus olajpiac mellett a taxiszolgáltatás díját a ráfordítások nagyságrendileg negyedét kitevő költségelem, az üzemanyag árához kötni nem lehet. Költségalapú árképzésnél pedig megengedhetetlen egy olyan korábbi költségelemzésre való hagyatkozás, amelynek megalapozatlanságát a piac már bebizonyította.

Mindent egybevetve a rögzített hatósági ár bevezetésére vonatkozó tervezet a javasolt tarifarendszerrel és díjmértékekkel kellően át nem gondoltnak, a szükséges alapokat nélkülözőnek, improvizativnak minősíthető, amely sem az utasok, sem a taxisok, s ebből eredően a főváros érdekeit sem szolgálja.

Fentiek alapján nem értünk egyet a rendeletalkotó azon törekvésével, hogy új tarifaelem bevezetésével, diszkriminativ módon kívánja a taxis vállalkozókat a működésképtelen taxiállomásokra kényszeríteni, és ezzel egy időben a megrendelők utazási szokásain is változtatni kíván.

Nem tudjuk támogatni a tarifaszámítás módját, és annak a tervezetben szereplő mértékű módosítását, valamint a kiállási díjnak tarifa elemként történő bevezetését.

Hiányoljuk a tervezetből az ellenőrzés hatékony rendszerének kialakítását is.

A BKIK VI. Közlekedési Osztálya támogatja, hogy haladéktalanul megszülessen az un. „Taxis Törvény”, mely a taxizás, és a hozzákapcsolódó tevékenységi körök szabályozását, irányítását, és ellenőrzését Budapesten a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe utalja.
A „Taxis Törvény” elkészítésében tevőlegesen, és hatékonyan részt kívánunk venni. Ennek keretében vállaljuk, hogy felkérés esetén, rövid határidőn belül átfogó szakmai rendezési javaslatot terjesztünk a Fővárosi Közgyűlés elé.

Budapest, 2005. február 18.

Antal Attila
Közlekedési Osztály
elnök
Sipeki József
Taxis Szakmai Kollégium
vezető