Budapesti Békéltető Testület

1016. Budapest, Krisztina krt. 99.

levelezési cím: 1253. Budapest, Pf.: 10.

tel.: 488-213 1; fax: 488-2186

e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

BBT/605/2008

 

a Szinga Sport Kft. (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) gazdálkodó szervezet ellen indított fogyasztói jogvita keretében az eljáró tanács a következő

 

HATÁROZATOT

 

hozta:

 

A Budapesti Békéltető Testület eljáró tanácsa a kötelezi a gazdálkodó szervezetet, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül javítsa meg a PUMA márkájú sportcipőt, amennyiben ez nem lehetséges, cserélje ki. Az eljáró tanács a fogyasztó igényét egyebekben elutasítja.

A határozat ajánlás jellegű, ellene fellebbezésnek helye nincs.

 

INDOKOLÁS

 

Fogyasztó 2007.10.29-én akció keretében a gazdálkodó szervezettől 17.990 Ft-ért két pár cipőt vásárolt, melyből az egyik, a Puma márkájú orrészein fejbélés kopás-lyukadás, és felsőbőr szakadás következett be, mely vonatkozásában 2008.04.15-én a fogyasztó vásárlói minőségi kifogással élt. A gazdálkodó szervezet bevizsgáltatta a lábbelit és Kiss Béla bőrfeldolgozó ipari mérnök-szakértő 2008.04.30-i keltű, KB-II/224-2008 sz. „szakvélemény” c. irata alapján „használati eredetű károsodás” miatt, nem tartva azt megalapozottnak, a fogyasztó igényét elutasította. A fogyasztó a békéltető testülethez fordult, kérve a cipő vételárának visszatérítését.

 

A fogyasztó képviselője (gyámja) az egyeztetésen megjelent, az eljáró tanács összetétele ellen (dr. Farkas Éva, dr. Dömölki Ferencné, Lednyiczky Zsigmond) kifogást nem emelt. A gazdálkodó szervezet érdemi válasziratában vitatta a panasz alaposságát, jelölési jogával nem élt, alávetési nyilatkozatot nem tett.

 

A fogyasztó képviselője meghallgatása, az iratok áttanulmányozása és a lábbeli megtekintése után az eljáró tanács úgy döntött, hogy a fogyasztó igénye részben alapos.     

 

A Polgári Törvénykönyv 305/A. §  (2) bekezdése alapján: a  fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A felek ettől eltérő megállapodása semmis.

 

306. § (1) Hibás teljesítés esetén a jogosult

a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;

b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(2) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

(3) Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

(4) A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.

(5) Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely a szavatossági jogoknak a törvényben meghatározott sorrendjétől a fogyasztó hátrányára tér el.

 

Az eljáró tanács álláspontja szerint a hat hónapon belüli igényérvényesítés esetén a gazdálkodó szervezetnek kell a törvényes vélelmet megdönteni. Erre a gazdálkodó szervezet Kiss Béla szakértői véleményét használta fel. Az eljáró tanács megtekintette a lábbelit és álláspontja szerint a cipő nem túlhasznált, ellenben a bélés és a felsőbőr-anyag ilyen mértékű kikopása valószínűleg anyaghibára vezethető vissza, tehát a károsodás nem használati eredetű, ennek ellentmond a cipő viszonylag kímélt állapota is.  Az eljáró tanács álláspontja szerint a törvényes vélelmet nem döntötte meg sikerrel a gazdálkodó szervezet. Az eljáró tanács a fogyasztó vételár-igényét a fogyasztói szavatossági jogok érvényesítési sorrendjére vonatkozó, fent hivatkozott joghely alapján utasította el, a rendelkező részben foglaltak szerint határozva.

 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 34. § (2) bekezdése szerint a tanács határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, a határozat érvénytelenítése azonban kérhető a Fővárosi Bíróságtól, az Fgytv. 34 § (3) bekezdésében meghatározottak szerint.

 

 Az Fgytv. 36. §-a (5) bekezdése szerint, a fogyasztó a határozatban foglalt ajánlás teljesítésének elmaradása esetén köteles értesíteni a békéltető testületet.

 

Az eljáró tanács felhívja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet figyelmét, hogy amennyiben az ajánlásnak a határozatban foglalt határidőig a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget - a fogyasztó írásbeli bejelentését követően, mely tartalmazza a teljesítés elmaradásának tényét - a Budapesti Békéltető Testület továbbítja az írásbeli beadványt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának, illetve a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-magyarországi Regionális Felügyelőségének, hogy az Fgytv.-ben előírt nyilvánosságra hozatal érdekében járjanak el.

 

Az eljáró tanács felhívja a gazdálkodó szervezet figyelmét, hogy amennyiben az ajánlásban foglaltakat határidőn belül teljesíti, azt írásban közölje a Budapesti Békéltető Testülettel.

 

 

Budapest, 2008. június 25.

 

                                                                                           dr. Farkas Éva

                                                                                       eljáró tanács elnöke

Kapják:

1. Fogyasztó

2. Gazdálkodó szervezet

3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

    Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége

4. Irattár