Meghívó: Kereskedelmi Tagozat időközi választás

Meghívó: Kereskedelmi Tagozat időközi választás

Meghívó: Kereskedelmi Tagozat időközi választás

Meghívó: Kereskedelmi Tagozat időközi választás09/23
Meghívó: Kereskedelmi Tagozat időközi választás08:00

MEGHÍVÓ

Ezúton tisztelettel meghívom a Kereskedelmi Tagozat, tagozati szinten összevont, időközi küldöttválasztó értekezletére, melynek időpontja:

2019. október 16. (szerda) 14.00 óra
 

Határozatképtelenség esetén a megismételt - az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes – választóértekezlet fél óra elteltével, 14:30 órakor kezdődik.

Az ülés  Helyszíne: BKIK Székház (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) VI. emelet Baross Terem
A regisztráció helyszíne: BKIK Székház (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) VI. emelet előtér
Regisztráció ideje: 13 órától

Napirend:

  1. Küldöttek jelölése, választása;
  2. Pótküldöttek jelölése, választása;
  3. Egyebek

A továbbiakban a választásokkal kapcsolatos tudnivalókról szeretnénk tájékoztatni:

A Gktv. 30. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a gazdálkodó szervezetek a részvételi, jelölési és szavazati jogukat kizárólag a 2019. szeptember 16. és szeptember 30. között a BKIK Ügyfélszolgálatán közzétett választási névjegyzékben képviseletre jogosultként feltüntetett személy, vagy a cégiratokban szereplő, a cég képviseletére feljogosított személy útján gyakorolhatják.

A választási névjegyzéknek része a kamarai tagjegyzék.

A választó értekezleten való regisztráció szabályai

A regisztráció alkalmával a választásokon résztvevő önkéntes tagok képviselői a részvétel feltételeként kötelesek személyazonosságukat igazolni. Nem önkéntes tag, vállalkozások törvényes képviseletére jogosult személyek a személyazonosságukat kötelesek igazolni. Amennyiben a kamarai nyilvántartásban nem szerepel a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, úgy a BKIK tagságtól függetlenül 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat bemutatásával tudja igazolni, hogy szavazásra jogosult. Amennyiben ugyanazon gazdálkodó szervezetnél több törvényes képviseletre jogosult személy szerepel a cégkivonaton, az elsőként regisztráló személy gyakorolhatja a társaság nevében a jelölési és szavazati jogot. 

A jelölés és választás szabályai

A küldöttek és a pótküldöttek jelölésében és választásában részt vehetnek a választási névjegyzékben, a tagozat osztályaihoz, a tevékenységük alapján besorolt nem BKIK önkéntes tag (BKIK Kereskedelmi Tagozatnál nyilvántartott) gazdálkodó szervezetek képviselői is.

A választáson való részvétel az ASZ 2. sz. Melléklete 6.1 pontja értelmében csak személyesen lehetséges, tehát meghatalmazás útján nem! Önkéntes kamarai tag esetében csak az a személy gyakorolhatja az adott tag képviseletét (részvétel, jelölhetőség, választhatóság), aki a tagokról vezetett kamarai tagjegyzékben a választást megelőzően legalább 15 nappal, azaz 2019. szeptember 30-án, képviseletre jogosultként szerepel.

Amennyiben egy gazdálkodó szervezetet több személy képviselhet, akkor regisztrálásra az elsőként jelentkező személy kerül.

Minden gazdálkodó szervezetet a kamarai választások során egy szavazat, szavazati jog pedig csak az érvényes szavazólappal rendelkezőket illeti meg.

A jelöltlistára az kerül fel, akinek a jelölését a jelenlévő szavazati joggal rendelkezők több mint 50%-a támogatja. A jelöltlistára kerültek közül megválasztott az lesz, aki az érvényes szavazatok – többes jelölés esetén relatív – többségét kapta.

A jelölhetőség/választhatóság feltétele

Tisztségre csak a BKIK-ban, az adott tagozatba sorolt, rendezett tagságú vállalkozás képviselője választható. Az a vállalkozás tekinthető rendezett tagságúnak, melynek tagsági viszonya kezdetétől nem áll fenn tagdíjfizetési elmaradás, valamint minden évben teljesítette adatszolgáltatási /árbevétel közlő adatlap/ kötelezettségét.

Kérem, hogy részvételével, javaslataival, szavazataival járuljanak hozzá az időközi választás eredményességéhez!

Üdvözlettel,

Szatmáry-Jähl Angéla
Tagozati elnök s.k.

MEGHÍVÓ