Egyéni Vállalkozói Tevékenység megkezdése

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kezeli és működteti 2020. július 1-jétől

 • az egyéni vállalkozók nyilvántartását,
 • a Webes Ügysegéd egyéni vállalkozói bejelentésekre szolgáló felületét, valamint
 • az egyéni vállalkozók nyilvántartásának nyilvános lekérdezőfelületét is.

Továbbra is a Webes Ügysegéddel lehet bejelenteni a

 • a tevékenység elkezdését,
 • az adatváltozást,
 • a szünetelést, illetve
 • a szünetelés utáni folytatást és
 • a tevékenység megszüntetését.

A Webes Ügysegéddel hatósági bizonyítványt is kérhet az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában kezelt adatairól.

Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése alatt a székhelyadatban bekövetkezett változás is kizárólag a Webes Ügysegéddel jelenthető be. A szünetelés időtartama alatt kizárólag a megváltozott székhelyadat jelenthető be, más adatváltozás bejelentésére nincs lehetőség.

Továbbra sem lehet a Webes Ügysegéddel bejelenteni

 • az adózással kapcsolatos adatok változását,
 • a tevékenység özvegyi, örökösi jogon történő elkezdését.

Nem a Webes Ügysegéden keresztül, hanem közvetlenül a NAV-hoz kell benyújtani a különböző adózási nyilatkozatokat, például az áfához, katához kapcsolódó nyilatkozatok változását, valamint a különböző adózási adat- és változásbejelentéseket. A tevékenység özvegyi, örökösi jogon történő elkezdését személyesen a NAV ügyfélszolgálatain szükséges bejelenteni.

További információ telefonon a NAV Infóvonalán a 1819-es számon vagy személyesen a NAV ügyfélszolgálatain kérhető.

Fontos megjegyezni, hogy a sikeres bejelentés nem vonható vissza! Fokozott figyelemmel szükséges eljárni a szünetelés vagy a tevékenység megszüntetésének bejelentése során, mert a bejelentett időpont utólag nem módosítható, kizárólag újabb, korábbi időpont jelenthető be!

Érdemes ellenőrizni az Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzékében (ÖVTJ-kódok), hogy a választott tevékenység engedély-, illetve bejelentésköteles-e, valamint tájékozódni a tevékenységi körök képesítési követelményeiről a hatályos jogszabályokban, és a gazdasági kamaráknál.

Kizárólag olyan tevékenységet jelenthet be a nyilvántartásba, melynek jogszabályi feltételeit teljesíti. Ha nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, tevékenységét törölnie kell.

Ha a tevékenység gyakorlását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez köti, e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.

Képesítéshez kötött tevékenységet csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – eltérő rendelkezése hiányában képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. A képesítési követelményeknek a tevékenység folytatása során folyamatosan meg kell felelni.

A KSH honlapján további segítség található a választható tevékenységek ÖVTJ-kód szerinti besorolásáról:

https://ksh.hu/docs/osztalyozasok/ovtj2/ovtj_tartalom_2019_11.pdf?lang=hu

A vállalkozói tevékenységet kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot csak akkor jelölheti be mint teljesítetetett, ha az alábbi kizáró okok egyike sem áll fenn az Ön esetében. Ha rosszhiszeműen jár el vagy valótlan adatot szolgáltat, a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény alapján eljárási bírsággal sújtható.

Az egyéni vállalkozói tevékenységet kizáró okok:

 • kiskorú személy,
 • cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll,
 • a 2013. június 30-ig hatályban volt közélet tisztasága elleni [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) XV. Fejezet VII. cím], nemzetközi közélet tisztasága elleni (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet VIII. cím), gazdasági (1978. évi IV. törvény XVII. Fejezet) vagy vagyon elleni (1978. évi IV. törvény XVIII. Fejezet) bűncselekmény, illetve korrupciós [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. Fejezet], vagyon elleni erőszakos (Btk. XXXV. Fejezet), vagyon elleni (Btk. XXXVI. Fejezet), szellemi tulajdonjog elleni (Btk. XXXVII. Fejezet), pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni (Btk. XXXVIII. Fejezet), költségvetést károsító (Btk. XXXIX. Fejezet), pénzmosás (Btk. XL. Fejezet), a gazdálkodás rendjét sértő (Btk. XLI. Fejezet), a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő (Btk. XLII. Fejezet) vagy a tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni (Btk. XLIII. Fejezet) bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
 • szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére ítélték, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
 • egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.

Egy természetes személynek egyidejűleg egy egyéni vállalkozói jogviszonya állhat fenn.

Az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejelentett adatokról a székhely szerint illetékes gazdasági kamarát értesíteni szükséges. A kamarai nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló kérelmet külön kamarai űrlapon kell benyújtani az illetékes területi gazdasági kamarához 5 munkanapon belül, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara számára az agrárgazdasági tevékenység bejelentését követően haladéktalanul. A kamarának korábban bejelentett adatok változásáról szóló bejelentést is a kamarai űrlapon keresztül szükséges benyújtani. A kamarai regisztrációs kötelezettségről további tájékoztatást az MKIK oldalán (https://mkik.hu/vallalkozoi-regisztracio), és a NAK oldalán (https://www.nak.hu/kamara/dokumentumok/dokumentumok-regisztraciohoz) kaphat.

Amennyiben a választott főtevékenység és egyéb tevékenységi körök gyakorlása engedély(ek)hez vagy bejelentés(ek)hez kötött, úgy ezen tevékenységek(ek)et kizárólag az engedély(ek) birtokában, illetőleg a bejelentés(ek) megtételét követően végezhető.

A székhely, telephely(ek), fióktelep(ek) csak olyan ingatlan(ok) lehetnek, amelyeknek Ön a tulajdonosa vagy amelyeknek használatára jogosult és rendelkezik a tulajdonos által kiállított  székhelyhasználati nyilatkozattal.

 

Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább