Származási bizonyítvány, kereskedelmi számla, egyéb okmány hitelesítése

Származási bizonyítvány, kereskedelmi számla, egyéb okmány hitelesítése

A származási bizonyítvány papíralapú, sorszámozott nyomtatvány, melyet megvásárlás után az alábbi séma/program segítségével lehet számítógéppel kitölteni:

 
 
– Word szövegdobozos séma, megnevezésekre kattintva megjelenik a rovat.
– A rovat megnevezését ki kell törölni és a helyére kell beírni a megfelelő adatokat.
 
 
2016. május 01-től új UNIÓS VÁMKÓDEX lépett életbe.
 
Vonatkozó jogszabályok, szabályok
 
 • 952/2013/EU rendelet az Uniós Vámkódex létrehozásáról, 59-61. cikk
 • 2017. évi CLII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról
 • 11/2016. NGM rendelet az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól, 12.§, 1.bekezdés
 • 312/2001. (XII.28) Korm. rendelet (Mehib), 7. §, 1. bekezdés, 9. §, 1. bekezdés
 • 85/1998. (V.6.) Korm. rendelet (kamatkiegyenlítés), 6. §, 1. bekezdés
 • 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, 4. §, 1. bekezdés
 • 1999. évi CXXI. törvény (kamarai törvény), 10. §
 • 1982. évi 11. törvényerejű rendelet a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról (Kiotói Egyezmény)
 • Felülvizsgált Kiotói Egyezmény, K melléklet
 • Eurochambres (Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége) útmutatója az EU-ból történő export esetén alkalmazandó nem preferenciális származási szabályokhoz (2016) (Eurochambres útmutató) (lásd: 2. számú melléklet)
 • Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának 5. számú melléklete (Okmányhitelesítési Szabályzat)
Azok a régebben kibocsátott származási bizonyítványok, amelyeken az Európai Unió helyett még az Európai Közösség szerepel – legkésőbb 2019. május 1-ig használhatók fel.
 
A hitelesítéshez szükséges letölthető, nyomtatható  kérelmek:
 
 
Származási bizonyítvány hitelesítéséhez szükséges okmányok:
 
1, Kérelem
2, Kereskedelmi számla (másolat)
3, Származást igazoló okmányok
– Magyar gyártó esetén  –  gyártói nyilatkozat
– Unió területén lévő gyártó esetén  –  beszállítói nyilatkozat
– Unión kívüli származás esetén  –  harmadik országban kiállított származási bizonyítvány, leigazolt EUR1, EUR-MED. stb.
4. Aláírási címpéldány (első alkalommal leadandó)
5. Meghatalmazás (ha a benyújtott okmányt nem a cégképviseletére jogosult írta alá)
 
2016. május 01-től érvényes származási bizonyítvány kitöltési útmutató
 
Kitöltési nyelv: az Európai Unió  bármely hivatalos nyelvén, vagy bármely más nyelven,szükség esetén magyar fordítást kérhet a kibocsátó testület
Kitöltés módja: gépírás
A származási garnitúra 3 példányból áll.
 
 1. Eredeti (Original) : az importőr ország vámhatósága számára
 2. Másolat (Sárga színű copy): az exportőr számára (ha szükséges)
 3. Kérelem (Rózsaszín példány): Kamaránál marad, az exportőr cégszerű aláírása szükséges
1. rovat:
Exportőr, feladó neve és címe: magyarországi vagy Európai Uniós székhellyel rendelkező cég ill. természetes személy lehet.
– amennyiben nem az export számla szerinti exportőr kerül az 1.rovatba, az alábbi hivatkozás használható: ….(/képviselő, meghatalmazott) on behalf of …../számlán feltüntetett exportőr
 
2. rovat:
Címzett neve, címe, rendeltetési ország KÖTELEZŐ
– ha a címzett nem a számlán feltüntetett cím, az alábbi hivatkozás használható
– To the order of   …..(számla szerinti külföldi vevő) for despatch to …. (külföldi átvevő neve,címe)
– a pályázatokhoz, az exporthitel finanszírozáshoz kiállított bizonyítványok esetében ebben a rovatban a pályázat kiíróját, esetleg a pályázat számát, a bank nevét kell feltüntetni
 
 3. rovat:
- a származási bizonyítványon a származási ország egyértelmű meghatározása a legfontosabb; a származási ország megnevezésénél kerülni kell a rövidítések használatát  
- uniós származás esetén: European Union vagy European Union /és az adott tagország megnevezése
- több országból származó szállítmány esetén minden származási országot meg kell nevezni, megjelölve, hogy mely tételhez tartozik az adott származási ország
- helyhiány esetén a származási ország feltüntethető a 6. rovatban is, minden tétel mellett, a következő hivatkozással a 3. rovatban: as shown in Box 6 
 
4. rovat
Szállításra vonatkozó adatok: Pl. kamion, repülő, vonat stb.
 
5. rovat:
Megjegyzések:
Például:
– hivatkozás a pótalkatrészekre => essential spare parts/machinery’s standard equipment to certificate No. …… issued on ……
– hivatkozás a visszamenőleges hatállyal történő kiadásra => issued retrospectively; date of export: ……
– hivatkozás a pótlólagos kiadásra => This certificate cancels and replaces certificate No. …… issued on ……
– hivatkozás arra, ha EXIM-es ügylethez készül a származási bizonyítvány, de refinanszírozó pénzintézet szerepel a címzett rovatban => EXIM
– hivatkozás arra, ha EXIM-es ügylethez készül a származási bizonyítvány, csak a bank/biztosító használja a származási bizonyítványt, és ugyanazt az árut szállítják folyamatosan ugyanannak a vevőnek (záradékos származási bizonyítvány) => „Ugyanazon vevő részére,árumegnevezés, a vámtarifa szám és a származási hely tekintetében azonos áru ismétlődő szállítása esetén, az előbbiekben bekövetkező változásig, az exportőr felelősségére, a bank/biztosító számára jelen származási bizonyítvány igazolja az áru származását.”
– egyéb az adott ügyletre vonatkozó, fontos pótbejegyzés (importengedély száma, akkreditív száma, stb.)
 
6. rovat:
Tételszám, csomagok száma, fajtása, jelölése, árumegnevezés
– minden árufajtát külön tételszámmal kell jelölni
– szokványos, kereskedelmi árumegnevezés alkalmazandó (nem használható csak a márkanév, gyűjtőnév, általános megnevezés)
– helyhiány esetén: az exportőr által aláírt számla, rakomány-jegyzék, vagy árulista csatolandó a származási bizonyítványhoz, illetve a 6. rovatban hivatkozni szükséges erre a csatolmányra, annak számára, azonosítójára, a következő szöveggel:
– According to the attached invoice / packing list number …. dated ….
– Csatolmány esetén hitelesítendő a csatolmány is, valamint a csatolmányon is szükséges hivatkozás a származási bizonyítványra. Amennyiben az árufelsorolást a csatolmány tartalmazza, a bizonyítvány a csatolmány nélkül nem érvényes.
– az üresen maradt részt át kell húzni (az utolsó bejegyzést egy vízszintes vonallal kell aláhúzni, a fennmaradó üres részt pedig ferde vonallal kell áthúzni). A rovatba új sorok ezt követően már nem vihetők fel
 
7. rovat
Mennyiség
– mennyiségi egység megjelölése
– metrikus rendszer
– súly esetén a bruttó és nettó súly egyértelmű megjelölése, mindkettő használata esetén ezek egyértelmű megkülönböztetése
 
8. rovat: Kamara hitelesíti.
 
K É R E L E M (rózsaszín példányon)
 
8. rovat:
Megjelölni azt, hogy a terméket Magyarországon lévő saját üzemben vagy másik üzemben gyártották.
Hely, dátum, cégszerű aláírás
 
9. rovat:
Akkor kell kitölteni, ha a származási bizonyítványt kérő nem azonos az exportőrrel.
 
F O N T O S !
A származási bizonyítvány hitelesítését a kibocsátó kamara megtagadja:
– ha a bizonyítvány hiányosan, hibásan került kitöltésre
– ha a bizonyítvány nem az export számla és egyéb dokumentumok szerint került kitöltésre
– ha a bizonyítvány negatív megkülönböztető szöveget tartalmaz (pl. politikai bojkott nyilatkozat)
– ha a bizonyítványra nem odatartozó jelölések, rajzok kerültek
– ha a bizonyítvány nem olvasható, túl világos, szellemképes a nyomtatás stb.
– ha hiányzik a származást alátámasztó dokumentum vagy az nem megfelelő.
 
Kereskedelmi számla hitelesítése:
 
A fogadó ország előírásainak megfelelő példányszámot tekintjük 1 garnitúrának, a hitelesítési díj szempontjából, melyhez (irányadó: a K und M. – a német Kamara kiadványa).
Az ezen felüli példányokért külön díjat számítunk fel. A hitelesítéshez szükség van egy plusz másolatra, amely a Kamaránál marad.
 
Egyéb okmányok hitelesítése:
 
Ezek lehetnek például: fuvarlevelek, minőségi bizonyítványok,  SGS igazolások, növény és állategészségügyi okmányok, hajóstársasági igazolások, kereskedelmi levelek, stb.
Minden hitelesítendő okmányból másolat szükséges.
 
 
Nyomtatvány díja:

Nyomtatvány fajtája:

Nettó díj (forint)

27% ÁFA-val növelt díj (forint)

Származási bizonyítvány,
(1 garnitúra)

260

  330

Származási bizonyítvány másolat

140

180

 

A hitelesítés díjszabását az MKIK Alapszabályának 5. melléklete szabályozza részletesen, amelyet az alábbi táblázatban foglalunk össze:    

Okmányok megnevezése

Nettó díj

Származási bizonyítvány (1 Copy-val) / db

16.000 Ft

További származási bizonyítvány másolat (Copy példány) hitelesítése, csak papír hitelesítéseknél / db

6.000 Ft

Kereskedelmi számla, egyéb kereskedelmi okmány hitelesítése / db (számla esetén, papír hitelesítésnél, a fogadó országban előírt mennyiség)

16.000 Ft

A fogadó ország kereskedelmi előírásain felüli minden további példány hitelesítése, csak papír hitelesítéseknél / db

6.000 Ft

A fenti díjakra 27% Áfa-t kell felszámítani.
A fenti díjak, a megjegyzések figyelembevételével, a papír és az elektronikus hitelesítésre is érvényesek.

 

 

 

Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább