Önkéntes tagság

Önkéntes tagság

Azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a tagsággal járó jogokat és kötelezettségeket önkéntesen vállalják, az éves tagdíjat megfizetik; a kamara tagjaivá válnak és bekerülnek a kamarai tagnyilvántartásba. A kamarai tag joga, hogy természetes személy képviselője útján a kamarában tisztséget viseljen, az érdekérvényesítő tevékenységben részt vegyen, igénybe vegye a kamara térítésmentes és egyéb - kedvezményes - szolgáltatásait. Önkéntes tagság esetén a tagdíjból jóváírásra kerül a kamarai hozzájárulás összege.

Az önkéntes tagok négy tagozatba (Kereskedelmi, Ipari, Gazdasági Szolgáltatások, Kézműipari) és a székhelyük szerinti kerületi tagcsoportokba is besorolásra kerülnek.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályát, valamint annak 2. számú mellékletét képező Tagdíjszabályzatát itt olvashatja a nevekre kattintással. 
A BKIK Alapszabályának 10. pontja rendelkezik a tagsági jogviszony keletkezéséről. Tagsági jogviszonyt létesíthet bármely magyarországi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, amely nem áll felszámolási eljárás hatálya alatt. A bejegyzést meg kell tagadni, ha a gazdálkodó szervezetet a tagsággal együtt járó kötelezettségének ismételt vagy súlyos megsértése miatt a kamara a tagjai sorából korábban kizárta és a kizárásról rendelkező határozat, illetve bírósági felülvizsgálat esetén az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 1 év nem telt el.
 
A tagság létesítéséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges amennyiben személyesen (BKIK ügyfélszolgálatán) vagy postai úton (1535 Budapest, Pf. 903.) kerül benyújtásra a nyilatkozat::
 
1. belépési nyilatkozat kitöltve, cégszerűen aláírva,
2. aláírás minta.

A belépési nyilatkozat benyújtható elektronikus aláírással is e-papiron a BKIK hivatali kapuján. BKIK KRID: 256380311. Ebben az esetben nem szükséges az aláírás minta másolatának megküldése.

A belépési nyilatkozaton minden rovat kitöltése kötelező. Kivételt képez, ha a vállalkozás nem rendelkezik telephellyel vagy fiókteleppel.
 
Az Alapszabály 10.4. pontja szerint a kamara minden tagja valamelyik tagozatba és választási osztályba tartozik. A tagozatba, illetve osztályba sorolást a leendő tag igazolt főtevékenységi köre alapján kérheti. A BKIK Elnöksége által megállapított TEÁOR struktúrát ITT, az osztálystruktúrát ITT érheti el, amelyek alapján a belépési nyilatkozat erre vonatkozó rovatai is kitölthetők. Az Alapszabály szerint lehetőség van arra is, hogy a főtevékenységnek megfelelő besorolástól eltérő tagozatba vagy választási osztályba kérje besorolását. Ebben az esetben a vállalkozás valós tevékenységei közül választott TEÁOR számot és az ennek megfelelő választási osztály nevét kell a rovatba beírni.A
kamarai képviseletet a vezető tisztségviselőn kívül a tag, az alkalmazott, a részvényes, a segítő családtag is elláthatja. Egyszerre több személy is megjelölhető. A Belépési nyilatkozat ITT érhető el. 
 
A fenti dokumentumok benyújtását követően kerül sor a tagdíj mértékének megállapítására. 
A tagjegyzékbe történő bejegyzés a tagdíj befizetését követően teljesül.
A tag a teljes jogú tagsági jogviszony létrejöttéről igazolást kap.
 
Önkéntes tagság esetén az alábbi számlaszámra kérjük a tagdíj befizetését:
Számlaszám: MBH Bank 10102086-02614502-02000000
Nemzetközi IBAN számlaszám: HU71-10102086-02614502-02000000
Közlemény rovatban az adószám vagy a kamarai azonosító feltüntetése szükséges.
 

A már bejegyzett tag minden év december 31. napjáig jogosult kérni az átsorolását másik választási osztályba a bejelentését követő év január 1-jei hatállyal. Az átsorolási kérelem itt érhető el. 
 
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabálya a tagsági jogviszony megszűnéséről az alábbiak szerint rendelkezik: 

11.1 Megszűnik a kamarai tagság, ha 
a) a tag jogutód nélkül megszűnik, illetve, ha a tag egyéni vállalkozó, akkor abban az esetben is, ha az egyéni vállalkozónak megszűnik a vállalkozás gyakorlásához való joga;
b) a tag a tagsági viszonyt írásbeli nyilatkozattal kilépéssel megszünteti, ez esetben a tagsági jogviszony a naptári év utolsó napjával szűnik meg;
c) a tagsági jogviszonyt a Kamara felmondja;
d) a tagsággal együtt járó kötelezettségek ismételt vagy súlyos megsértése miatt a tagot a Kamara a tagjai sorából kizárja. 
A megszűnt tagot a tagnyilvántartásból törölni kell 
a) a jogutód nélküli megszűnés, illetve a vállalkozási jog megszűnésének napjával;
b) kilépés esetén a naptári év utolsó napjával;
c) felmondás esetén a 30 napos felmondási idő leteltét követő napnak a hatályával;
d) kizárás esetén a határozat jogerőre emelkedésének napjával. 
A szabályzatban részletezett esetek közül az a) pont szerinti megszűnést a gazdálkodó szervezet köteles bejelenteni a BKIK-nak írásban, csatolva a jogerős végzést, illetve az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnéséről szóló tájékoztatót. A b) pont szerinti, tagsági jogviszony megszűntetésére vonatkozó szándék az alábbi nyilatkozat kitöltésével, az arra jogosult általi aláírásával és megküldésével  közölhető. A fenti nyilatkozat nem kizárólagosan elfogadott forma. Benyújtható szabad megfogalmazású szöveg is, melyben a gazdálkodó szervezet a szándékát közli, azonban kritérium, hogy a nyilatkozat tartalmából kiderüljön a megszüntetés szándéka, azt az arra jogosult (cégjegyzésre jogosult, egyéni vállalkozó, pártoló tag természetes személy) írja alá és tárgyév december 31. napjáig a BKIK részére megküldésre kerüljön. Utóbbi a formalevél kitöltése esetén is kötelező feltétel.
 
Amennyiben egy vállalkozás önkéntes tagként csatlakozik a BKIK szervezetéhez, aktívan részt tud venni a szakmai munkában (tagozatok, szakmai osztályok, kollégiumok, munkacsoportok tagjaként) és az érdekérvényesítő tevékenységben is. Képviselni tudja szakmáját, illetve a szakmához tartozó többi vállalkozást is, mindemellett a Kamara hatékony fórumot biztosít az üzleti kapcsolatépítésre is. Érdemes megfontolni a belépést, hiszen mindemellett a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozások létrehozását, működését és sikereit támogató tevékenységében számos szolgáltatást jelentős kedvezménnyel kínál tagjai számára. Természetesen a regisztrált vállalkozók részére biztosított kamarai alapszolgáltatások is járnak önkéntes tagjainknak.
Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább