Faktoring

Faktoring alatt követelések adásvételét értjük. A követelés származhat áruforgalomból, szolgáltatásból, stb. A faktoring a pénztőke áruforgalomba való bekapcsolásának egyik módja. Célja, hogy a szállítót (eladót) finanszírozza addig, míg a követelés megfizetésre kerül, és ezáltal biztosítsa az egyenletes likviditását.

Jogi háttér:

1. nemzetközi:

Az 1988. május 28-án Ottawában elfogadott UNIDROIT Egyezmény tartalmazza követelés-vételi szerződésként a faktoring szerződés fogalmát.

Magyarországon az UNIDROIT Egyezményt a nemzetközi követelésvételről szóló 1997. évi LXXXV. törvény hirdette ki. E törvény meghatározása szerint a követelés-vételi szerződés az a szerződés, amelyet az egyik fél (szállító) a másik szerződő féllel (faktor) köt, és ennek alapján:

 • a szállító a faktorra fogja engedményezi az olyan adásvételi szerződésből keletkezett kinnlevőségeit, amelyek a szállító és vevői által kötött szerződésekből erednek, feltéve, hogy ezen szerződések tárgyát az adós nem személyes, családi, vagy háztartási használat céljából szerezte meg;
 • a faktornak az alábbiak közül legalább két tevékenységet kell ellátnia: A szállító megelőlegezése, a kinnlevőségekkel kapcsolatos számlavezetés, a kinnlevőségek beszedése, védelem az adós fizetési késedelme, vagy mulasztása esetére;
 • a kinnlevőségek engedményezéséről az adósokat írásban értesíteni kell

2. magyar

faktoring szerződést a hatályos 2013. évi V. törvény LVIII. Fejezete iktatta be a polgári törvénykönyvbe.

6:405. § [Faktoring szerződés] Faktoring szerződés alapján a faktor meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós harmadik személlyel szembeni követelésének a faktorra engedményezésére köteles; ha az engedményezett követelés esedékességekor a kötelezett nem teljesít, az adós a kapott összeg visszafizetésére és kamat fizetésére, a faktor a követelés visszaengedményezésére köteles.

6:406. § [Nyilvántartásba-vételi kötelezettség]A faktor köteles a faktorálás tényét és az adós személyét a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyezni. Nyilvántartásba vétel hiányában a követelés az engedményezés ellenére nem száll át a faktorra, és a faktort a követelésen olyan jogok illetik meg, mint azt a zálogjogosultat, akinek a követelésen alapított zálogjogát nem jegyezték be a hitelbiztosítéki nyilvántartásba.

6:407. § [A szerződés felmondása]

(1) A faktor jogosult a szerződést felmondani, ha

a) az adós a fizetőképességére és az átruházott követelés jogi helyzetére vonatkozó vizsgálatot akadályozza;

b) az adós vagyoni helyzetének lényeges romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti megtérítési kötelezettségének a teljesítését;

c) az átruházott követelés kötelezettjének vagyoni helyzete oly mértékben romlik, hogy az veszélyezteti a követelés teljesítését.

6:408. § [A kölcsönszerződés szabályainak megfelelő alkalmazása]
A szerződésre egyebekben a kölcsön kifizetésének megtagadására, a kölcsönösszeg igénybevételének elmaradására és a kölcsön rendelkezésre tartására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Faktorálás folyamata:

 

forrás: https://bavfaktor.hu/2019/08/30/egesz-pontosan-mi-a-faktoralas/

A faktoring előnyei

 • A banki hitelezés egyetlen olyan alternatívája, amely szinte minden vállalkozás számára megoldást nyújthat
 • Nem igényel hosszú minősítési és szerződéskötési folyamatot, a folyósítás akár 24 órán belül megtörténhet
 • A faktoring szolgáltatás igénybevételéhez nincs szükség semmilyen tárgyi fedezetre
 • A hitelbiztosítással kombinált faktorálás tovább csökkenti az esetleges nem- vagy késve fizetésből eredő veszteséget
 • A faktoring-finanszírozás rugalmasan követi a forgalom változását, az üzleti ciklusokat, így nem szab határt a növekedésnek
 • A bevételek előre, napra pontosan tervezhetők
 • A finanszírozás a számla értékével arányos, így a finanszírozás korlátlan jellege miatt, növekedési lehetőséget biztosít
 • Szállítói kötelezettségei kezelhetőbbé válnak, nő az eszközök forgási sebessége, a bevételek előre tervezhetővé válnak
 • Csökkennek a vevői nemfizetésből eredő kockázatok azáltal, hogy mi folyamatosan monitorozzuk és minősítjük a beszállítóit
 • Vevő és követelésmenedzsment szolgáltatásunk következményeként csökkennek adminisztratív terhek
 • Rövidebb és egyszerűbb elbírálás lehetséges, mint egyéb finanszírozási forma esetében
 • Induló cégek is igénybe vehetik

Mik az előnyei a bankhitellel szemben?

Forrás: BÁV Faktor Zrt.

 

Európa többi nyugati országaihoz képes, kevésbé ismert és használt finanszírozási forma

Faktorált fogalom a GDP arányában 2018

Forrás: https://euf.eu.com

Növekvő magyar faktorpiac

Forrás: Az adatok a Magyar Faktoring Szövetség honlapjáról származnak.

A jelen összefoglaló anyagnak nem célja mindazon szakmai ismeretek kimerítő jellegű bemutatása, hanem a teljesség igénye nélkül, tájékoztatási céllal kívánunk a vállalkozásoknak segíteni. Esetleges további kérdés esetén forduljanak bizalommal a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarához a  e-mail címen vagy keresse fel könyvelőjét, vagy jogi képviselőjét. A Kamara nem tudja szavatolni, hogy egyedi ügyekben a hatóságok a tájékoztatásban elhangzott szakmai véleménnyel azonos álláspontot képviselnek, ezzel kapcsolatosan a felelősségét kizárja.

 

Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább