Lehet számítani a kkv-kra

A kis- és közepes vállalkozásokban rejlő potenciál és annak erősítése folyamatosan a figyelem középpontjában áll, amit megerősítenek a top 100 budapesti kis- és középvállalkozás 2023. évi listájában szereplő cégek elmúlt időszaki teljesítményei is.

A top 100 cégek együttesen öt év alatt több mint kétszeresére növelték forgalmukat, meghaladva mára az ezermilliárd forintot. A foglalkoztatottságból is jelentősen kivették részüket, és ezalatt az időszak alatt negyven százalékkal több munkalehetőséget kínáltak a munkaerőpiacon. Nem hirtelen fellángolásról van szó, ezen cégek átlagos életkora – ami meghaladja a húsz évet – igazolja, hogy továbbra is lehet rájuk számítani.

A TOP 100 MINDEN HETEDIK CÉGE A XI. KERÜLETET VÁLASZTOTTA BÁZISUL

Budapest az ország gazdasági központja, a cégszámokat tekintve a működő cégek csaknem negyven százaléka a itt telepedett le, a számuk 2023-ban meghaladta a kétszázezret. Majdnem minden tizedik cég a XI. kerületet választotta bázisul, míg a második legnépszerűbb kerület a XIII. kerület. Budapesten hét kerületében haladja meg a cégszám a tízezret, és együttesen a budapesti cégek több mint felét reprezentálják.

A top 100 cégeknél is a XI. kerület áll az első helyen mint bázis, és sokkal népszerűbb a kerület esetükben, mint a teljes körben, hiszen itt már minden hetedik cég választotta ezt a kerületet. A top 100 esetében a XIII. kerület az 5. helyen áll, ami még így is magas érdeklődést jelent. Érdekesség, hogy két olyan kerület is van – a VI. és a XX. kerület –, ahonnan egy vállalkozás sem került be a top 100-ba.

A TOP 100 CÉGEK TÖBB MINT FELÉNEK A KERESKEDELEM A FŐ TEVÉKENYSÉGE

A top 100 nyolc nemzetgazdasági ágban van jelen, azonban a cégek 80 százaléka három nemzetgazdasági ágat reprezentál. Kétséget kizáróan elsődlegesen a kereskedelem adja a legnagyobb lehetőséget a top 100 cégeinek, minden második vállalkozás ezt a tevékenységet végzi. Emellett az építőipar és feldolgozóipar rúg labdába leginkább, a top 100 cégek minden negyedik vállalkozása ebben a tevékenységben találta meg a számítását. Ugyan csak egy céggel, de a mezőgazdaság is képviselve van, ami a budapesti lehetőségek sokszínűségét szimbolizálja.

A TOP 100 CÉGEI „RÉGI MOTOROSOK”

Kijelenthető, hogy a top 100 cégeinek ölébe nem hullott a szerencse, hanem megdolgoztak a „pénzükért”. A cégek életkor medián- ja meghaladja a húsz évet – az átlag életkoré is –, ami azt mutatja, hogy ezek a vállalkozások sok mindent láttak és túléltek, megalapozott a helyük a listában. A medián életkorban magasan a budapesti és az országos átlag felett állnak. Ez azt is jelentheti, hogy kellően rugalmasan álltak a piaci kihívások elé, válaszuk nem a cégmegszű- nés volt, hanem a cégépítés, megújulás.

A top 100 vállalkozás legfiatalabb tagja még nincs két és fél éves, és az építőiparban mutatja meg a tehetségét, míg a „legidősebb” lassan a 35. évét köszönti a kereskedelemben. Az átlagéletkor a kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozásoknál a legmagasabb, átlagosan 23 év, míg az építőiparban a „legrövidebb” a csaknem 16 évével.

A TOP 100 EGYRE NAGYOBB SZELETET HOZ EL A PIACRÓL

A top 100 nagyobb mértékben tudta növelni az árbevételét az elmúlt öt évben, mint az országos vagy a budapesti átlag.

A top 100-on belül az elmúlt öt évben a legnagyobb árbevételnövekedést az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység érte el, az itt tevékenykedő cégek csaknem megnégyszerezték árbevételüket. Fej fej mellett következik ez után a szállítás, a raktározás és a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, ahol megháromszorozódott az árbevétel. Nem tudtak duplázni a kereskedelem és az információs, kommunikációs tevékenységgel foglalkozó vállalkozások, a növekedésük „mindössze” nyolcvan százalék körül alakult.

A TOP 100 JÖVEDELMEZŐSÉGE 2022-BEN MÁR MEGHALADTA AZ ORSZÁGOS ÁTLAGOT

Az elmúlt öt évben érdekes mozgások figyelhetők meg a jövedelmezőségi fronton. Míg az országos átlagban 2018-hoz képest egy százalékpontos csökkenést láthatunk, addig Budapest kivételt tesz a trendekkel, ahol csaknem egy százalékpontos növekedést regisztráltak, 8,7 százalékról 9,6 százalékra. Azonban a legfeltűnőbb változásokat erre az időszakra a top 100 vállalati kör között tapasztalható, ahol a jövedelmezőség hihetetlen 33 százalékos növekedést mutatva emelkedett 6,3 százalékról 8,4 százalékra. Az országos átlag 2022-ben hét százalék volt, amihez képest a top 100 vállalatai jelentős javulást mutattak fel. Mindezek azt mutatják, hogy míg országosan kisebb visszaesés zajlott le, Budapest és a legnagyobb cégek között dinamikus növekedés történt a jövedelmezőség terén.

A top 100-on belül 2022-ben a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység bizonyult a legjövedelmezőbbnek, míg a mezőgazdasági tevékenység hozta a legkisebb eredményességet. A jövedelmezőség javulása a legtöbb tevékenységi körben elmondható 2018-hoz képest, azonban három területen az elmúlt évek megpróbáltatásai már lecsapódtak, ami a jövedelmezőség terén hozott csökkenést. Az építőipar az egyik kárvallottja az elmúlt időszaknak, számos negatív gazdasági esemény (például infláció, megrendelés- állomány-csökkenés) begyűrűzése miatt, de a szállítást, raktározást is erőteljesen érintette ez energiaárak megugrása, míg az adminisztratív tevékenységben szereplőknél például a kataváltozások is negatívan hatottak.

A TOP 100 TÖBB MINT NEGYVEN SZÁZALÉKKAL NÖVELTE ALKALMAZOTTAINAK SZÁMÁT

A top 100 8300 főt foglalkoztatott 2022-ben, ami csaknem 2500 fővel több mint 2018-ban. A legtöbb új munkavállaló a kereskedelemben működő cégeknél jelent meg, mintegy nyolcszáz fővel többen dolgoztak ezeknél a vállalkozásoknál. Az egy cégre jutó átlagos munkavállalói létszámnövekedést vizsgálva azonban már más kép rajzolódik ki. Átlagosan csaknem nyolcvan fővel az adminisztratív szolgáltatások ugrottak az élre és majdnem a fele értékkel – 43 fő – követi az információs szektor, és a dobogó harmadik fokára az építőipar tudott felkapaszkodni 32 fővel. Meglepő módon a legtöbb új munkavállalóval büszkélkedő kereskedelem az egy cégre jutó listán már utolsó előttiként áll, ami átlagosan 15 főt jelentett.

A KIFIZETETT MUNKAJÖVEDELMEK ÖT ÉV ALATT TÖBB MINT A DUPLÁJUKRA NŐTTEK

A top 100 az elmúlt öt évben negyven százalékot meghaladóan több munkavállalót foglalkoztatott, azonban úgy tűnik, a fizetésemelések sem maradtak el. A kifizetett személyi jellegű ráfordítások több mint kétszeresükre nőttek úgy, hogy a munkaerő költsége adónövelés miatt nem nőtt ebben az időszakban. Esetükben jól szemlélteti a top 100 hozzáállását az egy főre jutó személyi jellegű ráfordítások növekedése, ami az elmúlt öt évben csaknem hetven százalékot ért el. A top 100 ma mintegy hetvenmilliárd forintot költ a munkaerőre, ami 2018-ban még csak harmincmilliárdot tett ki. A munkaerőköltségek és azok változása is jól mutatja a kkv-szektor jelentőségét a gazdaságban, aminek igazi pozitív példája a top 100 vállalkozások.

A TOP 100 TÁRSASÁGIADÓ-HOZZÁJÁRULÁSA MEGHÁROMSZOROZÓDOTT ÖT ÉV ALATT

A top 100 növekedése nemcsak nekünk előnyös, hanem a központi költségvetésnek is. Ebben a körben a vállalkozások társasági adó címen 2018-ban még csak 2,3 milliárd forinttal gazdagították a „büdzsét”, azonban 2022-ben a válság ellenére is jelentős, 6,5 milliárd forintos befizetést realizáltak, ami mintegy háromszorosa az öt évvel korábbinak. Ez a teljesítmény még inkább szembetűnőbb, ha az árbevétel növekedésével vetjük össze, hiszen az öt év alatt „mindössze” duplájára nőtt az árbevétel, amivel szemben a befizetett társasági adó csaknem háromszorosára, azaz a top 100 cégek az árbevétel egyre nagyobb hányadát fizetik be a költségvetésbe. A top 100 cégeinek elmúlt öt éves teljesítménye határozottan rávilágít arra, hogy a kkv-kban mekkora lehetőségek vannak. A figyelem folyamatosan rajtuk van és talán az elkövetkező időszakban még inkább rájuk terelődik, ami úgy tűnik, egy olyan befektetés lehet, ami a későbbiekben akár busásan meg is térülhet.